KATALOG STRON ISTNIEJE OD 2005 ROKU      PR 5       BL 3990K +      CF 43      TF 38

Wywóz starych mebli - wywozmebliwarszawa.pl

Wywóz mebli War­szawa zaj­muje się kom­plek­sową usługą wywozu i uty­li­za­cji mebli na tere­nie War­szawy i oko­lic. Zaj­muje się wywo­zem mebli, rze­czy i urzą­dzeń. Uty­li­zuje stare meble oraz meble biu­rowe i kuchenne. Wyko­nuje usługę opróż­nia­nia miesz­kań, lokali, stry­chów i piw­nic ze zbęd­nych rze­czy. Demon­tuje meble, wynosi, a następ­nie wywozi do punktu odpa­dów komu­nal­nych.

Szczegóły strony https://wywozmebliwarszawa.pl: