KATALOG STRON ISTNIEJE OD 2005 ROKU      PR 5       BL 3990K +      CF 43      TF 38

Transmisja sprzedaż ubrań na Facebook

Biore. pl to butik inter­ne­towy zaj­mu­jący się sprze­dażą poprzez trans­mi­sje na żywo. Bio­rąc udział w live shop­ping, obej­rzysz i wybie­rzesz odpo­wied­nie ubra­nie. Po wybo­rze rze­czy nastę­puje kon­takt ze sprze­dawcą i zakup w tym samym cza­sie. Zapew­niamy oso­bom pro­wa­dzą­cym trans­mi­sje na Face­bo­oku wspar­cie w postaci pro­stych i wygod­nych opcji sprze­da­żo­wych.

Szczegóły strony https://biore.pl: