KATALOG STRON ISTNIEJE OD 2005 ROKU      PR 5       BL 3990K +      CF 43      TF 38

Kurs i egzamin SEP 1KV online - uprawnienia-sep-1kv.pl

Ser­wis Upraw­nie­nia SEP do 1 kV pro­wa­dzi kursy i egza­miny pozwa­la­jące uzy­skać upraw­nie­nia elek­tryczne. Nasza oferta obej­muje kursy SEP online do 1 kV dla grup G1, G2 i G3. Pro­wa­dzimy wyso­kiej jako­ści kursy, które odby­wają się w dogod­nym dla Cie­bie cza­sie, bez wycho­dze­nia z domu. Cer­ty­fi­katy dostępne w języku angiel­skim i nie­miec­kim.

Szczegóły strony https://uprawnienia-sep-1kv.pl: